fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    
Δελτία Τύπου
Κύριε πρωθυπουργέ Έχετε αναλάβει στην πιο δύσκολη χρονικά και ιστορικά περίοδο για τη χώρα μας την διακυβέρνηση του τόπου και ελπίζουμε όπως όλος ο ελληνικός λαός σε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Κύριε πρωθυπουργέ Εκπροσωπώντας τους σκληρά εργαζόμενους αυτοκινητιστές ταξί όλης της χώρας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και ευελπιστούμε με την συμμέτοχη μας στην προσπάθεια σας αυτή σε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία Με εκτίμηση για την ΠΟΕΙΑΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

          

         ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 106 του ν.4070/12), δημοσίευσε πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για  μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του ν.4070/12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία - μεταξύ άλλων - θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους.

 

Για το άνοιγμα του εγγράφου πατήστε εδώ

Για το άνοιγμα του εγγράφου πατήστε εδώ

ΜΕΡΟΣ Β

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί

Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:

1.  Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα εί­ναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή.

Διευκρινήσεις αναφορικά με τις έδρες- ενιαίες διοικητικές μονάδες των Επιβατηγών Δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, όπως καθορίζονται με το άρθρο 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).

 

Ύστερα από τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α’ 82), σας πληροφορούμε τα εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24

ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

(παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».

 

 

Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 4075/2012 δόθηκε παράταση στη προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α και β του Ν. 4038/2012, έως 30/4/2012. Συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Δ/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων

ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 185/29/2-4--2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου ΣΤ του άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Υ. του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση και ως εξής :

ΑΔΑ: Β4ΩΦΩ-ΤΚΔ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2701

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμέ­νος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρε­ωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Οι σελίδες από το Φ.Ε.Κ. που μας αφορούν είναι 2131, 2191- 2202, 2209 και 2264.

Για το άνοιγμα του αρχείου πατήστε εδώ


Μετά από 18 μήνες επίμονης προσπάθειας και αφού ο κλάδος μας δοκιμάστηκε στον υπέρτατο βαθμό ο νόμος για τα ταξί είναι πλέον γεγονός.

Ο πολιτικός κόσμος έδωσε την δική του απάντηση σε ψευτοεκσυγχρονιστές απονέμοντας δικαιοσύνη και ηρεμία σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Οι τελευταίες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο για τα ταξί

Τελείωσε σήμερα η συζήτηση στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά τα ταξί. Από το αρχικό κείμενο που δόθηκε για διαβούλευση δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, τέτοιες που να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους την επόμενη εβδομάδα.  Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα εξής:

Από σελίδα 126 - 148

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ Β΄

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 82

Γενικοί κανόνες - Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:

 

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) μέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης  (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή.

«Eιδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ»

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 10035/27539/934/1.3.2012

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση, διανομή και τήρηση του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)

Αριθμ. Φ. 10035/27539/934

 

(ΦΕΚ Β' 783/15-03-2012)

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 − 13 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1).

ΚΑΙΡΟΣ