fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλου, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών

 

ΑΘΗΝΑ, 27.10.2022

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1847

Προς : Τον Υφυπουργό Μεταφορών Μ. Παπαδόπουλο

 

Θέμα : Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλου, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ

Σε χθεσινή σας συνέντευξη σε διαδικτυακό ραδιόφωνο υποστηρίξατε ότι, το Υπουργείο Μεταφορών δεν φέρει καμία ευθύνη για τις παραβάσεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων. Υποστηρίξατε ότι ο έλεγχος από την Τροχαία είναι ελλιπής λόγω έλλειψης έμψυχου δυναμικού και ότι δεν παρεμβαίνετε στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας υπέρ των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με οδηγό. Εμείς σας υπενθυμίζουμε τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία.  

  1. 1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.4530/2018 ορίζεται ότι :

«Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας της υποβάλλεται, με ευθύνη του εκμισθωτή, εντός 30 λεπτών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποδεδειγμένης αδυναμίας προς τούτο και για όσο αυτή διαρκεί, ηλεκτρονική γνωστοποίησή της στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και απαγορεύεται η σύναψη νέας σύμβασης για το χρονικό διάστημα, που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης. Σε περίπτωση λύσεως σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών δύο (2) ή περισσότερων συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς τους, ελέγχονται όλες οι συμβάσεις της παραγράφου 1, λαμβανομένου υπόψη και κάθε άλλου στοιχείου και δεδομένου, όπως τα στοιχεία της εταιρείας, για να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις λύθηκαν με σκοπό την παροχή μεταφορικού έργου ή την «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του ν. 4512/2018 (Α΄5)» και όχι στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό. Σε περίπτωση παράβασης των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής πρόστιμα στα υπεύθυνα πρόσωπα:

α) Στον εκμισθωτή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

β) Στον οδηγό του οχήματος, εφόσον υποχρεούται με βάση τη σύμβασή του με τον εκμισθωτή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων, χίλια (1.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα.

-        Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με την οποιασδήποτε μορφής διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον συνετέλεσε στη διάπραξη της παράβασης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4530/2018 ως σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης επιβάλλονται οι κυρώσεις (1.000 ευρώ) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου.

Στο άρθρο 22 του Ν.4530/2018 ορίζεται ότι : « Ο οδηγός κάθε Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποκλοπής μεταφορικού έργου άλλης επαγγελματικής κατηγορίας επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.».

Σας ρωτάμε λοιπόν κ. Παπαδόπουλε

-        Οι συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. λύνονται με σκοπό την παροχή μεταφορικού έργου που αντιστοιχεί στα ταξί; Ναι ή όχι;

-        Μια προκαθορισμένη διαδρομή με συγκεκριμένο τίμημα (ελάχιστη μίσθωση) αλλά χωρίς την χρήση του τρίωρου που ορίζει ο νόμος (π.χ Αεροδρόμιο- Κέντρο Αθήνας σε μισή ώρα) συνιστά ή όχι αστική μεταφορά;

-        Πόσες συμβάσεις λύθηκαν κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους:

-        Γιατί δεν δημοσιοποιείται στατιστικά στοιχεία των συμβάσεων από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου;

-        Ποιες και πόσες ποινές επέβαλλε το Υπουργείο Μεταφορών για διακοπή σύμβασης μίσθωσης Ε.Ι.Χ την τελευταία τριετία;

-        Ποια ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Μεταφορών στον εκφοβισμό (με προσωπικές αγωγές και μηνύσεις) των αστυνομικών που έλεγξαν και επέβαλλαν πρόστιμα σε επιχειρήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με οδηγό;

Το ΣΑΤΑ ούτε ψεύδεται, ούτε συκοφαντεί κανέναν. Σκοπός μας είναι να προστατέψουμε την δουλειά που αντιστοιχεί στο ταξί. Με την μη τήρηση του νόμου (που εσείς πρώτος ως αρμόδιος υφυπουργός θα έπρεπε να ενοχλείστε) παραχωρούνται παράνομα και απροκάλυπτα στις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων οχημάτων με οδηγό και σε τουριστικά γραφεία δικαιώματα αστικής μεταφοράς.

 

ΚΑΙΡΟΣ