fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Προς: Υπουργό Υποδομών Κον Γιάννη Ραγκούση

Πριν όμως απ’ αυτό υποχρεούμαστε να δηλώσουμε ότι η προσήλωση του κλάδου και της εκπροσώπησης του στο διάλογο με τον εκάστοτε ΥΜΕ είναι διαχρονικά αποδεδειγμένη.

Οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώκεται με το  προτεινόμενο σχέδιο νόμου  οδηγούν σε τρομερά αδιέξοδα και προκάλεσαν δικαιολογημένες  εντάσεις .

Επειδή εκτιμούμε ότι στόχος της μεταρρύθμισης που επιχειρείται είναι πρωτίστως ο εκσυγχρονισμός και η οργάνωση των ταξί και εν γένει η υπηρεσία μεταφοράς προσώπων κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων.

Επειδή η χώρα μας χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές και στα πλαίσια του Ν.3919/11 έχει εμπλακεί και ο δικός μας κλάδος ανεξάρτητα από την δική μας θέση που ούτως ή άλλως προβλέπεται από την ελληνική (Ν.3844/10) και ευρωπαϊκή (οδηγία 123/2006) νομοθεσία.

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία μας ανεξάρτητα του τι έχει προηγηθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος λαμβάνοντας υπόψη την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες – χρήστες και την κατοχύρωση της βιωσιμότητας του επαγγέλματος και όσων το ασκούν. Πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί το ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Είναι επαναπατριζόμενοι-ναυτικοί- απολυμένοι βιομηχανικοί εργάτες της δεκαετίας του 90 (βλέπε αποβιομηχάνιση της χώρας) –αγρότες- εσωτερική μετανάστευση- πολύτεκνοι και γενικότερα άνθρωποι που επένδυσαν τους κόπους μιας ζωής για να αποκτήσουν μια θέση εργασίας.

Η βάση των επιχειρούμενων αλλαγών πρέπει να είναι:

- ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αδειών και οργάνωσης  με βάση πληθυσμιακά κριτήρια

- η απελευθέρωση της άσκησης του επαγγέλματος  με κανόνες και προϋποθέσεις

- ένα αντικειμενικό και διαφανές σύστημα για τον προσδιορισμό του αριθμού αδειών ταξί ανά περιοχή

- το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε συνδυασμό με την οικονομική εξυγίανση και την διαφάνεια των συναλλαγών

- η ειδική μεταφορά να παραμείνει όπως προβλέπεται από το Ν 3109 στον κλάδο

Γενικές παρατηρήσεις.

1. Η μεταρρύθμιση και το επιχειρούμενο άνοιγμα γίνεται σε μια ολοένα μειωμένη αγορά λόγω της ύφεσης, του εκσυγχρονισμού των ΜΜΜ, την αύξηση της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων, την κάθετη εξυπηρέτηση των τουριστών από ίδια μέσα των αντίστοιχων επιχειρήσεων.

2. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η οργανωτική δομή που έχει αναπτυχθεί με τον Ν. 3109/03.

Υπάρχουν εταιρικά σχήματα του νόμου αυτού που έχουν ήδη στην κατοχή τους και λειτουργούν οχήματα ειδικών μισθώσεων π.χ. επταθέσια , ΑΜΕΑ κλπ.

3. Οι νέες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τον τουρισμό και όχι μόνο μπορούν να καλυφθούν από τον κλάδο αξιοποιώντας τους Ν.3109/03 και 3710/09.

4. Θα πρέπει να οριοθετηθεί ο αριθμός αδειών που μπορεί να κατέχει κάθε εταιρικό σχήμα  και φυσικό πρόσωπο προς αποφυγή καρτελοποίησης της αγοράς.

5. Να διατηρηθεί ο ζωτικός χώρος (ΕΔΡΑ) του ταξί χωρίς να παύσει η δυνατότητα επιβίβασης εκτός έδρας με τις προϋποθέσεις όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο να ισχύει και για τα αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης.

6. Τα εταιρικά σχήματα των Ε.Δ.Χ. ταξί μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα ειδικής επιβατικής μεταφοράς στηριζόμενα στον συνεπιβατισμό ( ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) με πολλαπλά οφέλη (περιβαντολλογικά, κυκλοφοριακά, οικονομικά) σε συνεργασία με διάφορους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Κύριε υπουργέ

Αυτές είναι οι βασικές θέσεις του κλάδου μας για το νομοσχέδιο που ετοιμάσατε. Αν κρίνετε ότι οι θέσεις αυτές μπορούν να γίνουν αντικείμενο ενός ειλικρινούς διαλόγου τότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει σημείο προσέγγισης  και δεν γίνονται αποδεκτές τότε οι επιμέρους κατ΄άρθρο παρατηρήσεις μας είναι άνευ ουσίας και φυσικά μη συζητήσιμες.

Προτάσεις επί των άρθρων

Αρθρο 1

Παρ. 2. α) Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών με οχήματα Ε.Δ.Χ. πέντε θέσεων με ταξίμετρο ασκείται από φυσικά πρόσωπα ή οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν 3109

β) Εταιρικά σχήματα της παραγράφου 2α έχουν το δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους οχήματα Ειδικών Μισθώσεων σύμφωνα με τον Ν.3109/03  άρθρο 6

γ) Μπορεί τα ανωτέρω εταιρικά σχήματα να συνεργάζονται με ιδιοκτήτες που έχουν μετατρέψει τα Ε.Δ.Χ. τους σύμφωνα με τον Ν.3710/09.

δ) Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών με οχήματα Ε.Δ.Χ. 7 έως 9 θέσεων Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ. ασκείται από Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2

Παρ. 3. Πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών είναι:

α) Ιδιοκτήτης (φυσικό πρόσωπο) Ε.Δ.Χ. με ταξίμετρο το οποίο απέκτησε από κρατική παραχώρηση, επαχθή αίτια, πράξη δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου.

β) Τα εταιρικά σχήματα και συνεταιρισμοί που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων με ταξίμετρο.

γ)  Οι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. που έχουν στην κυριότητά τους ή κατέχουν νομίμως Ε.Δ.Χ. 7 έως 9 θέσεων τουλάχιστον _____ τέτοια οχήματα ή ____Μ.Δ.Χ.

Παρ. 6. Κατηγορίες Ε.Δ.Χ.

α) πέντε (5) θέσεων με μετρητή ΤΑΧΙ

β) 7 έως 9 θέσεων ειδικής μίσθωσης

Παρ. 8. Ειδικό σήμα βεβαιωτικό της νόμιμης λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. κάθε κατηγορίας για ορισμένη περίοδο.

Παρ.13β οι έδρες των ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. και ΜΔΧ να είναι ίδιες με αυτών των ΕΔΧ 5θέσεων.

Να προστεθεί υποπαράγραφος γ

Υποχρέωση των εταιριών να έχουν στη κυκλοφορία όλα τα οχήματα για όλο το χρόνο διαφορετικά να αφαιρείται η ΑΠΥ , η οποία θα δίνεται με επιστημονικά κριτήρια (πληθυσμιακά κ.λπ.)

ΑΡΘΡΟ 3

Παρ. 1. Η σύσταση κάθε εταιρικής μορφής μόνο για τα ΕΔΧ ταξί και περιορισμός του αριθμού των οχημάτων των εταιριών για την αποφυγή δημιουργίας καρτέλ.

ΑΡΘΡΟ 4

Παρ. 1. Για την άσκηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ.

Παρ. 2. Η Α.Π.Υ. χορηγείται ΜΟΝΟ στις εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου. Το Π.Δ 346/2001 να μην ισχύει για τα ΕΔΧ ταξί 5 θέσεων.

Παρ. 6. Να προστεθεί: Για την άσκηση του δικαιώματος Π.Υ. με όχημα Ε.Δ.Χ. ταξί απαιτείται το ειδικό σήμα του άρθρου 2 παρ.8.

ΑΡΘΡΟ 5

Παρ. 1. Τα Ε.Δ.Χ. συμβατικά ταξί πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα και να διαθέτουν κινητήρες οι οποίοι θα λειτουργούν με κάθε είδους αδειοδοτημένα καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο, υβριδικά κλπ) αρκεί η απόδοση του κινητήρα να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 66KW (90 ίππους) να καλύπτουν τις προδιαγραφές ρύπων EURO 5 ή 6 (όπως ισχύουν σύμφωνα με τους κανονισμούς 715/2007 & 692/2008 της Ε.Ε. ή και νεότερες) και το μήκος του αμαξώματος να μην είναι μικρότερο των 4 μέτρων και 20 εκατοστών.

Παρ. 2β. Κατ’ εξαίρεση σε μικρά νησιά μέχρι 50 Ε.Δ.Χ. και μετά από εισήγηση του παρατηρητηρίου  (άρθρο 14) λόγω αυξημένου μεταφορικού έργου και απόφαση του Περ. Συμβουλίου μπορούν να ταξινομούνται οχήματα μέχρι 7 θέσεων.

Παρ. 2γ. Να απαλειφθεί

Παρ. 2δ. Τηλεόραση και πρόσβαση στο διαδίκτυο προαιρετικά

Παρ. 3γ. Ειδική πινακίδα οροφής με την ένδειξη ΤΑΧΙ και την έδρα του Ε.Δ.Χ. Εάν το όχημα είναι ενταγμένο σε εταιρικό σχήμα φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο του εταιρικού σχήματος το οποίο εγκρίνεται από την Π.Α.

Τα ταξί κάθε πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας  έχουν μονόχρωμο εξωτερικό χρωματισμό ο οποίος εγκρίνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ν. 3852).

Παρ.5 λόγω της οικονομικής κρίσης είναι αδύνατη η υποχρεωτική αντικατάσταση των αυτοκινήτων νωρίτερα από τα χρόνια που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Θα μπορούσε αυτό να ισχύσει ΜΟΝΟ για τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν από την ισχύ του παρόντος νόμου με την προϋπόθεση να επιδοτηθεί η αντικατάστασή τους.

ΑΡΘΡΟ 6

Παρ. 3γ. Να προστεθεί:

- το προβλεπόμενο από τον Ν.________ αρθ.__ βιβλίο δρομολογίων

- τριπλότυπο μπλοκ εντολών μεταφοράς και ονομαστική κατάσταση επιβατών.

- χρωματιστές πινακίδες

Οι περιορισμοί του άρθρου 5 να ισχύει και για τα οχήματα του άρθρου αυτού.

Τα οχήματα ΕΙΔΜΙΣΘ, 6 θέσεις μέχρι 9- Ανώτατος αριθμός οχημάτων βάσει πληθυσμιακών και επιστημονικών κριτηρίων, όπως ΕΔΧ. Το 50% των αδειών να δοθούν στους υφιστάμενους επαγγελματίες σε προαιρετική αντικατάσταση ΕΔΧ. Σε ατομική επιχείρηση να ορισθεί ανώτατος αριθμός 5 οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 8

Γενική παρατήρηση: Η Α.Π.Υ. χορηγείται σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. που έχει στην κατοχή της οχήματα Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ.

1β. Παράβολο το υψηλότερο δυνατό  και ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Για κάθε Ε.Δ.Χ. ταξί χορηγείται το ειδικό σήμα του άρθρου 2 παρ. 8

Για την ανανέωση του καταβάλλεται παράβολο _____€.

ΑΡΘΡΟ 9

Αλλαγή τίτλου: Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Ε.Δ.Χ. ταξί και Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ.

Γενική παρατήρηση: Όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό να αφορούν τα Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ.

Για τα Ε.Δ.Χ. ταξί:

1. εφόσον προκύπτει από προέγκριση της Π.Ε.

α) αίτηση με τα εργοστασιακά στοιχεία συγκεκριμένου αυτοκινήτου

β) παράβολο του άρθρου 8 παρ. β για την αρχική χορήγηση του ειδικού σήματος του άρθρου 2 παρ. 8

γ) έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

δ) έναρξη ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα

ε) ειδική άδεια του άρθρου 27

στ) το παράβολο της παρ. 3 του άρθρου αυτού ΜΟΝΟ κατά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος

2. εφόσον προκύπτει από αντικατάσταση κυκλοφορούντος Ε.Δ.Χ. ταξί

α) αίτηση με τα εργοστασιακά στοιχεία

β) φορολογική ενημερότητα

γ) ασφαλιστική ενημερότητα

δ) ισχύουσας ειδική άδεια

ε) τα 1/20 του παραβόλου της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10

Παρ. 1. α) Άδεια για θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. ταξί χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση να έχουν τύχει σχετικής προεγκρίσεως από την Π.Α. η οποία είναι αμεταβίβαστη

β) Άδεια για θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ…………..

Παρ. 3. α) Τα Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων και οι Μ.Δ.Χ. ……………

β) Τα Ε.Δ.Χ. ταξί επιτρέπεται να μεταβιβάζονται σε εταιρείες του άρθρου 3 και σε φυσικά πρόσωπα .

ΑΡΘΡΟ 11

Αλλαγή τίτλου: Ανάκληση άδειας Παροχής Υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. οχήματα Ειδικών Μισθώσεων και Μ.Δ.Χ.

Να προστεθεί Άρθρο με τίτλο «Ανάκληση Ειδικού σήματος άρθρου 2 παρ.8 για Ε.Δ.Χ. ταξί»

1. Το ειδικό σήμα ανακαλείται όταν ο ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. ταξί καταδικαστεί για ένα από τα αδικήματα της παρ. 1β του άρθρου 11 ΕΚΤΟΣ από την παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών.

2. Αν συγκεντρώνει _____ πόντους μετά από εκδίκαση των υποθέσεων από το Β’ Πειθαρχικό την περίοδο ισχύος του ειδικού σήματος

Με απόφαση θα καθοριστούν οι παραβάσεις, οι πόντοι και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΑΡΘΡΟ 12

Παρ. 2. α) το επώνυμο της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ συμβατικού ταξί.

γ) ο αριθμός Α.Π.Υ. εταιρείας και ο αριθμός ειδικού σήματος κάθε Ε.Δ.Χ. ταξί

ΑΡΘΡΟ 13

Να προστεθεί: στην ειδική πινακίδα οροφής δύναται να υπάρχει ειδική λυχνία κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 14

Η προβλεπόμενη επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει αρμοδιότητα  από την ισχύ του παρόντος νόμου  και αφού λάβει υπόψη  απαραίτητα δεδομένα τεκμηρίωσης:

α. Υφιστάμενο οδικό δίκτυο σε συνδυασμό με τους χώρους στάθμευσης ΕΔΧ

β. Υφιστάμενες ανάγκες και τάσεις μετακίνησης πλήθους δυνητικών χρηστών

γ. Υφιστάμενο δίκτυο Μ.Μ.Μ. (ΚΤΕΛ, Αστικά. Δημοτική συγκοινωνία, Μέσα σταθερής τροχιάς) και εξέλιξη του

δ. Ο αριθμός των υπαρχόντων ταξί της έδρας

ε. Τα κυκλοφορούντα Ι.Χ.

στ. Λοιπές επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων (τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., ενοικιαζόμενα Ι.Χ., Ι.Χ. λεωφορεία ξενοδοχείων και λοιπών επιχειρήσεων κλπ)

ζ. Βαθμός εποχικότητας χρήσης Ι.Χ.

η. Τοπικό κατά κεφαλήν εισόδημα βάση κύριου τομέα παραγωγής της έδρας (πρωτογενής, δευτερογενής ή τριτογενής τομέας)

Μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα δεδομένα όπως υποδομές κλπ.

Όλα αυτά να μοριοδοτηθούν και κάθε έδρα βάση των μορίων που θα συγκεντρώνει να βγάζει τον μοναδικό συντελεστή έκδοσης αδειών (Μο.Σ.Εκ.Α)

Να έχει υποβάλει σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικές προτάσεις στον ΥΜΕ ιδίως για την ρύθμιση ροής έκδοσης αδειών Ε.Δ.Χ.

Στην επιτροπή αυτή να συμμετέχει εκπρόσωπος του κλάδου.

Η επιτροπή αυτή να ζητά και την αιτιολογημένη γνώμη κάθε Π.Ε. που θα προκύπτει από την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 1437/84.

ΑΡΘΡΟ 15

Γενική παρατήρηση: Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών αφού τα Ε.Δ.Χ. ταξί θα συγκεντρώνονται στο κέντρο του δήμου. Να ληφθεί υπόψη ότι οι νέοι δήμοι έχουν τεράστια ακτίνα.

Παρ. 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως προς τα Ε.Δ.Χ. ταξί, διοικητικές μονάδες (έδρα) νοούνται οι δημοτικές ς ή τοπικές κοινότητες όπως αυτές καθορίζονται από τον Ν.3852/10.

Παρ. 2. Να προστεθεί:

Για την κάλυψη τυχόν κενών εδρών από ΕΔΧ (δημοτικές ή τοπικές κοινότητες δύναται να καλυφθούν μετά από εισήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δημιουργώντας νέες διοικητικές μονάδες-έδρες

α) σε επίπεδο Δημοτικής ενότητας του Ν.3852/10

β) σε επίπεδο Δήμου

γ) σε επίπεδο όμορων Δήμων της Π.Ε.

Παρ. 3. Ενιαίες διοικητικές μονάδες είναι:

α) Η περιοχή Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων

β) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να ενσωματώνονται στην ενιαία διοικητική μονάδα Αθηνών – Πειραιώς όπως ορίζεται από το Ν 3109  και όμοροι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής

γ) Η περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που απαρτίζεται από τους Δήμους (Ν.3852/10) …………………..

Τα οχήματα ΕΙΔΜΙΣΘ και ΜΔΧ να έχουν τις ίδιες έδρες με τα ΕΔΧ ταξί.

ΑΡΘΡΟ 16

Παρ. 1. Αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. ταξί δεν πρέπει να γίνεται

Παρ. 2. Να απαλειφθεί

Παρ. 3. Η δυνατότητα αυτή να υπάρχει ΜΟΝΟ σε επίπεδο Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20

Να προστεθούν:

4. κατά τόπους να δοθεί η δυνατότητα στις νομικές μορφές οργάνωσης των ΕΔΧ ταξί  να διαμορφώνουν προς τα κάτω τα προβλεπόμενα  από τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις επικόμιστρα .

5. όταν υπάρχουν συμβάσεις θεωρημένες από τις αντίστοιχες ΔΟΥ ή άλλη αρμόδια αρχή να μην τίθεται σε λειτουργία το ταξίμετρο.

ΑΡΘΡΟ 26

Να συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου

ΑΡΘΡΟ 27

Παρ. 2δ. να επανεξετασθεί ιδιαίτερα για την μεταφορά λαθρομεταναστών

ΑΡΘΡΟ 28

Παρ. β. Για την έκδοση το παράβολο να είναι μεγαλύτερο

Παρ.2. Η ανανέωση κάθε 5 χρόνια

Παρατήρηση: Θα πρέπει να αναμορφωθεί το έντυπο της Ειδικής Άδειας κατά τα πρότυπα του διπλώματος οδήγησης. Για τις υπάρχουσες να δοθεί μεταβατικός χρόνος ---- μήνες από την ισχύ του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 31

Αναμορφώνεται το άρθρο με βάση την αρχή ότι πάροχος είναι το φυσικό πρόσωπο και ότι υπάρχει ελευθερία επιλογής εταιρικού σχήματος άρα και διατήρηση των συνεταιρισμών.

Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την προβλεπόμενη διάταξη το κάθε ταξί να γίνει ακέραια μονάδα συνοδευόμενη από μία ΑΠΥ θα εκδοθούν πολλές χιλιάδες άδειες ΕΔΧ ταξί και σε ορισμένες περιοχές θα διπλασιαστεί ο αριθμός τους. Ενδεικτικά Αθήνα 7.000, Θεσσαλονίκη 1.000 νέες άδειες. Τι θα γίνει στην περίπτωση των μικρών ποσοστών συνιδιοκτησίας που προέρχεται από κληρονομιές ή αγορές μικρών μεριδίων;

Επιπλέον να ενταχθούν τα ΕΔΧ σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός νόμος, το ΕΣΠΑ κλπ.

Κύριε Υπουργέ

Οι παραπάνω προτάσεις αποσκοπούν στο τρίπτυχο, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος, βιωσιμότητα του ταξί.

Θεωρούμε πως η αλόγιστη παροχή αδειών δεν θα έχει κανένα κοινωνικό όφελος, αντίθετα θα δημιουργήσει μια νέα γενιά ανέργων ( αυτή των σημερινών ιδιοκτητών) και την καθιέρωση μονοπωλιακών πρακτικών σε μια αγορά που συντηρεί σήμερα περισσότερες από 70.000 οικογένειες.

Περιμένουμε άμεσα πρόσκληση για συνάντηση μαζί σας.

ΚΑΙΡΟΣ