fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

Μήνυση του ΣΑΤΑ για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος

Μήνυση του ΣΑΤΑ για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος

Κατά παντός υπευθύνου, αυτουργού και συνεργού που εργάζεται και ασκεί τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Μεταφορών

για μη τήρηση του νόμου περί αστικής μεταφοράς.

 

Tο ΣATA στα πλαίσια της διασφάλισης των δικαιωμάτων των χιλιάδων μελών του, έχει προβεί επανειλημμένα σε διαβήματα, σε έγγραφες επιστολές και ενημερωτικά σημειώματα προς τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο της αστικής μεταφοράς. Μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου, γεγονός που καταδεικνύει τη πλήρη αδιαφορία αλλά και την άρνηση των υπηρεσιών του να προβεί στην εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με τον κλάδο της αστικής μεταφοράς.

Παρά το σαφές νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, το Ελληνικό Δημόσιο αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει όσα αναφέρονται στα άρθρα 12 & 13 του Ν. 4530/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 40 παρ.2 του Ν. 4663/2020. Ο κλάδος των ταξί έχει υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, λόγω της πεισματικής άρνησης της Πολιτείας να εφαρμόσει τα αυτονόητα που αφορούν τη διεξαγωγή της αστικής μεταφοράς στη Χώρας μας.

Το ΣΑΤΑ κατέθεσε σήμερα μήνυση κατά παντός υπευθύνου, αυτουργού και συνεργού που εργάζεται και ασκεί τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Μεταφορών για μη τήρηση του νόμου περί αστικής μεταφοράς.

Το Υπουργείο Μεταφορών είναι υπεύθυνο για μια σειρά πράξεων και παραλείψεων και συγκεκριμένα :

α) στον ελλιπέστατο έλεγχο της επιβατικής μεταφοράς που εκτελούν τα Ε.Ι.Χ με αποκλειστική υπαιτιότητα των οργάνων του Δημοσίου.

β) στη μη τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου στο Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παρ.9 του άρθρου 13 του ν.4663/2020

γ) στη κατάφωρη παραβίαση της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.4663/2020 στο οποίο ορίζονται ουσιώδη και κρίσιμα στοιχεία, τα οποία πρέπει να τηρούν οι φορείς διαμεσολάβησης, προκειμένου να διασφαλίζεται το νόμιμο της επιβατικής μεταφοράς με Ε.Ι.Χ.

δ) στην προκλητική αδιαφορία του υπουργείου στις επανειλημμένες οχλήσεις μας και έγγραφες καταγγελίες μας για την παραβίαση της νομοθεσίας περί της διεξαγωγής της επιβατικής μεταφοράς αλλά και στα εύλογα και νόμιμα αιτήματά μας για τη λήψη των συμβάσεων που έχουν συνάψει τα Ε.Ι.Χ και οι οποίες τηρούνται στο υποτιθέμενο μητρώο του Υπουργείου.

ε) στο γεγονός ότι η πλατφόρμα για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ που λειτουργεί με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών δεν έχει συνδεθεί με την ΑΑΔΕ, σε ευθεία παραβίαση των όσων ορίζονται στο άρθρο 75 του ν.4607/2019, προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και σε όξυνση της φοροδιαφυγής .

στ) στη σκόπιμη μη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σήμερα στο χώρο των επιβατικών μεταφορών, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σήμερα παράνομα στη Χώρα μας είτε μέσω πλατφόρμων διαμεσολάβησης, οι οποίες στερούνται και των στοιχειωδών νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους είτε με Ε.Ι.Χ που εκτελούν παράνομα επιβατική μεταφορά κατά παράβαση του νομοθετικού πλαισίου, των τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων οι οποίες προσλαμβάνουν οδηγούς Ε.Ι.Χ οι οποίοι δεν πληρούν έστω και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του έργου της επιβατικής μεταφοράς,

ζ) στη μη εφαρμογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει κρίνει ότι δημόσια μεταφορά προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος εκτελούν μόνο τα Ε.Δ.Χ Οχήματα.

η) στην προκλητική ανοχή του υπουργείου σε παραβατικές συμπεριφορές των άρθρων 12 & 13 του ν.4663/2020 αλλά και την προτροπή από αρμόδια όργανά του για την τέλεση παράνομων πράξεων και παραλείψεων από ελεγκτικούς μηχανισμούς κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

θ) στο γεγονός ότι στη Χώρα μας δραστηριοποιούνται εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, χωρίς την απαραίτητη εκ του νόμου άδεια διαμεσολάβησης ενώ τα έσοδά τους δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται στη Χώρα μας.

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει το Υπουργείο Μεταφορών ότι δεν καλεί ως οφείλει κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 12 παρ.5 εδ.στ, ν.4530/2018 & 13 παρ.5 εδ.στ του ν.4530/2018, όπως ισχύουν σήμερα, τις εμπλεκόμενες εταιρείες προς ακρόαση προκειμένου να διαπιστώσει αν παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου. Αν το έκανε θα διαπίστωνε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούν παράνομα, χωρίς άδεια, και θα έπρεπε να προβεί στην επιβολή των παρακάτω διοικητικών μέτρων :

α) στην επιβολή διοικητικού προστίμου

β) στην απαγόρευση ίδρυσης άλλου φορέα διαμεσολάβησης για διάστημα δύο ετών,

γ) στην κοινοποίηση της σχετικής απόφασης προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για τη διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα. Επιπρόσθετα οφείλει να αποστείλει τα ευρήματά του στην Α.Α.Δ.Ε προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη κείμενη φορολογική νομοθεσία κυρώσεις.

ΚΑΙΡΟΣ